COMUNICAT DE LES ASSOCIACIONS PROFESSIONALS SOBRE LA GESTIÓ MUNICIPAL DE LA CULTURA EN PALMA

 

 

Davant la reiterada ineficàcia en l’impuls a la cultura ciutadana per part de la Regidoria de Cultura. Davant les seves actuacions allunyades de les bones pràctiques professionals en les arts visuals malgrat haver signat un compromís públic d’aplicar-les. Davant la seva més que qüestionable gestió dels concursos de les fundacions Pilar i Joan Miró a Mallorca i Palma Espai d’Art, la Presidència de la qual ostenta l’actual Batlle de Palma, Sr. José Hila. I davant la concatenació de despropòsits, filtracions i fins a comentaris o insinuacions difamatòries a la labor de l’últim jurat independent que havia de triar a la persona responsable de la direcció artística de l’encara existent Fundació Palma Espai d’Art, les associacions sota signants  manifestem:

 • Que ens sentim estafats i ignorats per aquells que prometien participació ciutadana, equitat, bones pràctiques, transparència i solvència en la gestió de la cultura i les bones paraules de la qual no s’han vist corroborades per les seves realitzacions, que a gairebé dos anys vista d’aquesta legislatura llancen un pobríssim balanç i, en determinades qüestions, un flagrant retrocés.
 • Que no seguirem reconeixent com a interlocutors vàlids a l’actual Regidor de Cultura, Sr. Llorenç Carrió, ni, en cap cas, a la seva Directora General de Cultura, Sra. Francisca Niell, entre els seus “logros” es compten des del nomenament d’una persona que no complia el requisit d’experiència exigit per les bases del concurs per a la direcció de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca; la polèmica generada en el concurs per cobrir la plaça de conservador en la citada Fundació que es va substanciar amb la renúncia de diversos membres del jurat; l’acomiadament a 50 dies del seu nomenament de l’anterior director de la Fundació Palma Espai d’Art, Sr. Fernando Gómez de la Cuesta, anunciat als mitjans de comunicació prèviament a la reunió del patronat que havia de decidir-ho i sense que s’hagi explicat oportunament els motius d’aquest cessament; la nefasta gestió de l’exposició vinculada als Premis Ciutat de Palma que es va resoldre amb la retirada de l’obra per part dels artistes participants i el tancament precipitat d’aquesta exposició..
 • Que denunciem l’escandalós tractament de la polèmica que s’està produint sobre el procés de selecció del nou responsable del Casal Solleric i CAC Ses Voltes i la difamació i acusacions de coacció al seu jurat, al com des d’aquí expressem el nostre suport i màxima consideració, per finalitzar el seu recorregut institucional trencant totalment amb les bones pràctiques amb la seva proposta de nomenar a dit a la persona que ocuparà l’esmentat càrrec.
 • Que, sumant-se a aquests fets, cal afegir el menyspreu als Codis de Bones Pràctiques Professionals en les Arts Visuals i en Museus i Centres d’Art de titularitat municipal, mantenint patronats polititzats que no compten amb un nombre suficient d’experts i professionals sectorials, com és el cas de la Fundació Palma Espai d’Art, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca o el Museu És Baluard.
 • Que fent novament oïdes sordes a les reclamacions del sector cultural, emparant-se en molt dubtosos arguments i desviant l’atenció dels seus errors cap a tercers, tals responsables polítics ja han superat la nostra paciència. No és possible seguir confiant la cultura de la nostra ciutat a aquells els actes dels quals han minat la confiança de tot un sector professional i de molts ciutadans i ciutadanes. Més que la seva voluntat de servei crida l’atenció la seva intenció d’aferrar-se costi el que costi a càrrecs pels quals no semblen preparats.
 • Que si bé entenem que l’actual model de pacte tripartit implica un repartiment de “parcel·les de poder” i, per això, que el de la Regidoria de Cultura correspon actualment a MÉS, no podem obviar per més temps ni la irresponsabilitat dels partits de l’oposició PP i Ciutadans que formen part dels patronats, ni la responsabilitat institucional de Som Palma, tercer soci de govern, ni dels responsables administratius ni, especialment, la responsabilitat de l’actual Batlle, Sr. José Hila, el silenci del qual davant aquesta situació insostenible resulta inexplicable i inacceptable.

Per això, instem al Batlle de Palma, Sr. José Hila, que prengui cartes en l’assumpte de forma urgent, destitueixi al Regidor de Cultura, Sr. Llorenç Carrió i a la seva Directora General de Cultura, Sra. Francisca Niell, alts càrrecs de l’actual equip de la Regidoria de Cultura, i rebi urgentment a una comissió de les nostres associacions a fi d’analitzar la situació i la manera de superar la situació en la qual ens trobem tots encallats.

Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)

Associació de Crítics i Comissaris d’Art de les Illes Balears (ACCAIB)

Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)

 

Amb el suport de:

Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)

Mujeres en las Artes Visuales (MAV)

Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)

Artistas Visuales Asociados de Madrid,(AVAM)

Unión de Asociaciones de Artistas Contemporáneos de España (UNION AC.) integrada per:

Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC), Asociación de Artes Visuales de Asturias (AAVA), Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV), Unión de Artistas Visuales de Andalucia (UAVA), Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León (AVA Castilla y León)

_____________________________________________________________________

>CAST>

Ante la reiterada ineficacia en el impulso a la cultura ciudadana por parte de la Regiduría de Cultura. Ante sus actuaciones alejadas de las buenas prácticas profesionales en las artes visuales a pesar de haber firmado un compromiso público de aplicarlas. Ante su más que cuestionable gestión de los concursos de las fundaciones Pilar i Joan Miró a Mallorca y Palma Espai d’Art, cuya Presidencia ostenta el actual Alcalde de Palma, Sr. José Hila. Y ante la concatenación de despropósitos, filtraciones y hasta comentarios o insinuaciones difamatorias a la labor del último jurado independiente que debía elegir a la persona responsable de la dirección artística de la aún existente Fundació Palma Espai d’Art, las asociaciones abajo firmantes manifestamos:

 •        Que nos sentimos estafados e ignorados por aquellos que prometían participación ciudadana, equidad, buenas prácticas, transparencia y solvencia en la gestión de la cultura y cuyas buenas palabras no se han visto corroboradas por sus realizaciones, que a casi dos años vista de esta legislatura arrojan un pobrísimo balance y, en determinadas cuestiones, un flagrante retroceso.
 •        Que no seguiremos reconociendo como interlocutores válidos al actual Regidor de Cultura, Sr. Llorenç Carrió, ni, en ningún caso, a su Directora General de Cultura, Sra. Francisca Niell, entre cuyos “logros” se cuentan desde el nombramiento de una persona que no cumplía el requisito de experiencia exigido por las bases del concurso para la dirección de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca; la polémica generada en el concurso para cubrir la plaza de conservador en la citada Fundación que se sustanció con la renuncia de varios miembros del jurado; el despido a 50 días vista del anterior director de la Fundació Palma Espai d’Art, Sr. Fernando Gómez de la Cuesta, anunciado a los medios de comunicación previamente a la reunión del patronato que debía decidirlo y sin que se haya explicado oportunamente los motivos de dicho cese; la nefasta gestión de la exposición vinculada a los Premis Ciutat de Palma que se resolvió con la retirada de la obra por parte de los artistas participantes y el cierre precipitado de dicha exposición.
 •       Que denunciamos el escandaloso tratamiento de la polémica que se cierne sobre el proceso de selección del nuevo responsable del Casal Solleric y CAC Ses Voltes y la difamación y acusaciones de coacción a su jurado, al cual desde aquí expresamos nuestro apoyo y máxima consideración, para finalizar su recorrido institucional rompiendo totalmente con las buenas prácticas con su propuesta de nombrar a dedo a la persona que ocupará el mencionado cargo.
 •    Que, sumándose a estos hechos, hay que añadir el menosprecio a los Códigos de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales y en Museos y Centros de Arte de titularidad municipal, manteniendo patronatos politizados que no cuentan con un número suficiente de expertos y profesionales sectoriales, como es el caso de la Fundació Palma Espai d’Art, la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma o el Museo Es Baluard.
 •        Que haciendo nuevamente oídos sordos a las reclamaciones del sector cultural, amparándose en muy dudosos argumentos y desviando la atención de sus errores hacia terceros, tales responsables políticos han colmado ya nuestra paciencia. No es posible seguir confiando la cultura de nuestra ciudad a aquellos cuyos actos han minado la confianza de todo un sector profesional y de muchos ciudadanos y ciudadanas. Más que su voluntad de servicio llama la atención su intención de aferrarse a toda costa a cargos para los que no parecen preparados.
 •        Que si bien entendemos que el actual modelo de pacto tripartito implica un reparto de “parcelas de poder” y, por ello, que el de la Regiduría de Cultura corresponde actualmente a MÉS, no podemos obviar por más tiempo ni la irresponsabilidad de los partidos de la oposición PP y Ciudadanos que forman parte de los patronatos, ni la responsabilidad institucional de Som Palma, tercer socio de gobierno, ni de los responsables administrativos ni, especialmente, la responsabilidad del actual Alcalde, Sr. José Hila, cuyo silencio ante esta insostenible situación resulta inexplicable e inaceptable.

Por ello, instamos al Alcalde de Palma, Sr. José Hila, que tome cartas en el asunto de forma urgente, destituya al Regidor de Cultura, Sr. Llorenç Carrió y a su Directora General de Cultura, Sra. Francisca Niell, altos cargos del actual equipo de la Regiduría de Cultura, y reciba urgentemente a una comisión de nuestras asociaciones a fin de analizar la situación y el modo de desencallar el atolladero en el que nos hallamos todos varados.

Con el apoyo de:

Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)

Mujeres en las Artes Visuales (MAV)

Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)

Artistas Visuales Asociados de Madrid,(AVAM)

Unión de Asociaciones de Artistas Contemporáneos de España (UNION AC.) integrada por:

Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC), Asociación de Artes Visuales de Asturias (AAVA), Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV), Unión de Artistas Visuales de Andalucia (UAVA), Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León (AVA Castilla y León)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s