CONVOCATÒRIA DE PROJECTES AUTOGESTIONATS PER A LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS I RESIDÈNCIES D’ARTISTES AL CENTRE ART I CREACIÓ (CAC) SES VOLTES

cac-ses-voltes_aavib

Imatge: Colaborabora

CAT > CAST

A la fi es torna obrir el CAC SES VOLTES!

Per iniciativa i impuls de l’AAVIB, el centre de producció i recursos de Palma es posa en marxa amb un model d’autogestió de projectes, un model innovador i ambiciós a les Illes que permetrà destinar tot el pressupost del CAC a la producció i investigació creativa i, avançar en les noves formes de co-creació + “procomú”.

S’obre una convocatòria d’ajuts per a projectes que tinguin com a finalitat la formació, la realització de tallers i/o residències d’artistes i la dinamització cultural. Aquestes activitats es duran a terme al CAC Ses Voltes, centre de recursos i espai de producció artística i cultural, recerca, investigació, experimentació i formació.

El CAC Ses Voltes es planteja com un centre amb un sistema de funcionament híbrid, entre la gestió del titular de l’espai, que és l’Ajuntament de Palma, i dels artistes i agents culturals amb projectes creatius en residència al CAC Ses Voltes, que autogestionaran els seus projectes.

L’Ajuntament es fa càrrec del manteniment de l’edifici i els serveis bàsics necessaris per al correcte i normal funcionament de l’espai. A través de convocatòries de presentació de propostes atorgarà els ajuts econòmics per al desenvolupament dels projectes d’acord amb les bases de la convocatòria.

Aquest centre no té al seu horitzó el nombre de visitants o el preu d’unes obres. A nivell orientatiu, conceptes com el banc de temps o l’intercanvi de coneixement són actius més importants i amb ells els artistes o altres agents culturals en residència poden completar els mitjans imprescindibles per a executar els seus projectes.

En tot cas, és un centre amb unes relacions entre els residents basades en la corresponsabilitat, la participació i el procomú per damunt dels interessos individuals.

Programes oberts a la recepció de propostes

A. Residències de creació

Projectes a desenvolupar en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació; ja sigui en el moment de conceptualització, documentació i recerca o el període de concreció i posada en pràctica. L’objectiu és oferir recursos per a aprofundir en els processos i les matèries de treball en un context que permeti la maduració i l’evolució de les propostes presentades.

B. Activitats de formació i dinamització cultural

Activitats de formació, tallers i activitats de dinamització cultural adreçades a professionals i públic interessat.

Termini d’execució de l’activitat

Els projectes seleccionats s’han de realitzar entre els mesos de febrer i abril de 2017.

Destinataris i requisits

Poden presentar propostes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les agrupacions de qualssevol de les persones esmentades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat que, fins i tot mancades de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments, o que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció, que compleixin els requisits i les obligacions prevists als articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Presentació de sol·licituds i documentació

Han de presentar la següent documentació en paper i format digital (USB o CD):

1. Sol·licitud per a la presentació de propostes (correctament emplenada).

2. Fotocòpia del DNI / NIF / CIF de la persona sol·licitant.

3. Proposta de dates, durada i/o periodicitat de l’activitat.

4. Dossier detallat del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta, punt de partida o motivació, línies generals, interessos i objectius del treball que es pretén dur a terme i plans o fases d’actuació.

5. Breu currículum que indiqui la formació i les activitats més destacades del sol·licitant.

6. Pressupost desglossat.

7. Documentació complementària (de caràcter voluntari).

Si la sol·licitud no compleix els requisits, la Fundació Palma Espai d’Art podrà requerir als sol·licitants que en un termini de 3 dies hàbils esmenin la manca de documents preceptius. Si no ho fan, se’ls tindrà per desistits de la seva proposta. En cap cas s’admetrà la modificació o la substitució del projecte ja presentat.

Selecció de propostes

La concessió d’aquestes ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris d’objectivitat, transparència, igualtat i no discriminació.

Es valoraran els següents aspectes:

– Claredat, coherència i ordre en la presentació de la proposta (fins a 4 punts)

– Originalitat, innovació, interès i qualitat de la proposta (fins a 7 punts)

– Interès dins el context de la creació contemporània (fins a 4 punts)

– Vinculació amb diferents disciplines artístiques, àmbits de coneixement i pensament (fins a 4 punts)

– Treball en xarxa i implicació de diferents col·lectius, entitats, institucions (fins a 3 punts)

– Currículum o trajectòria del sol·licitant (fins a 3 punts)

Per a poder optar a l’ajut els projectes han d’obtenir una puntuació igual o superior a 15 punts.

La Comissió de Selecció estarà formada, d’acord amb els documents estratègics aprovats pel Patronat en sessió de 5 de juny de 2016, pels següents membres:

-1 representant de la Fundació Palma Espai d’Art

-1 representant proposat per l’Associació de Crítics i Comissaris de les Illes Balears

-1 representant proposat per l’Associació de Gestors Culturals de les Illes Balears

-1 representant proposat per l’Institut d’Art Contemporani

-1 representant proposat per l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears

-1 representant proposat per l’Associació de Directors de Centres d’Art

-1 representant proposat per la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià

-1 representant proposat pel Círculo de Bellas Artes

-1 representant proposat per la Taula d’Educació i Art

-1 o 2 professionals independents de prestigi reconegut

-1 artista exresident del CAC

-1 representant de la Federació d’Associació de Veïns

La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 15.000 €. La Comissió de Selecció decidirà l’aportació a cada projecte en funció del pressupost presentat i els criteris de valoració. La Comissió de Selecció pot declarar deserta la convocatòria.

Si el nombre i la qualitat de les sol·licituds presentades ho permeten, la Comissió de Selecció triarà un mínim de sis projectes. La dotació econòmica per a un projecte no pot superar els 6.000 € en concepte d’honoraris i ajuda a la producció, subjectes a la retenció fiscal vigent. Un mateix sol·licitant, durant l’any 2017, podrà ser seleccionat un màxim de dues vegades i amb un total de dotació acumulada per al 2017 de 7.500 €.

Termini i lloc de presentació de propostes

El termini de presentació de propostes és de 20 dies naturals des de la publicació a la pàgina web de la Fundació Palma Espai d’Art i al BOIB.

La documentació s’ha de presentar en sobre tancat que indiqui “Convocatòria de propostes per a la programació d’activitats i residències al CAC Ses Voltes”, a les oficines de la Fundació al Casal Solleric (passeig del Born, 27, 07012 Palma) de 9 a 14 h.

També es pot presentar mitjançant correu certificat –la data es justificarà mitjançant el segell de l’oficina de Correus.

Pagament

El pagament es realitzarà després de la presentació de factures i aplicant les retencions fiscals corresponents mitjançant transferència bancària a cada un dels beneficiaris. L’FPEA pagarà el 60% del pressupost assignat en el moment de l’acceptació del projecte. En cas que el projecte no s’executi complint els objectius marcats en el projecte artístic i en el termini previst en la convocatòria aquesta quantitat s’haurà de retornar íntegrament.

La resta d’assignació econòmica (40%) es pagarà a la finalització de l’activitat i presentació de la memòria explicativa.

Tots els pagaments es tramitaran a partir del moment en què es presentin les factures i els certificats que acreditin que no es tenen deutes amb l’Administració ni la Seguretat Social. El termini d’abonament serà el que estableix l’Administració pública.

WEB > http://casalsolleric.palma.cat/portal/PALMA/solleric/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_104482_1.pdf

Se abre una convocatoria de ayudas para proyectos que tengan como finalidad la formación, la realización de talleres y/o residencias de artistas y la dinamización cultural. Estas actividades se llevarán a cabo en el CAC Ses Voltes, centrode recursos y espacio de producción artística y cultural, investigación, investigación, experimentación y formación.

El CAC Ses Voltes se plantea como un centro con un sistema de funcionamiento híbrido, entre la gestión del titular del espacio, que es el Ayuntamiento de Palma, y de los artistas y agentes culturales con proyectos creativos en residencia en el CAC Ses Voltes, que autogestionarán sus proyectos.

El Ayuntamiento se hace cargo del mantenimiento del edificio y los servicios básicos
necesarios para el correcto y normal funcionamiento del espacio. A través de convocatorias de presentación de propuestas otorgará las ayudas económicas para el desarrollo de los proyectos de acuerdo con las bases de la convocatoria.
Este centro no tiene en su horizonte el número de visitantes o el precio de unas obras.

A nivel orientativo, conceptos como el banco de tiempo o el intercambio de conocimiento son activos más importantes y con ellos los artistas u otros agentes culturales en residencia pueden completar los medios imprescindibles para ejecutar sus proyectos.
En todo caso, es un centro con unas relaciones entre los residentes basadas en la corresponsabilidad, la participación y el procomún por encima de los intereses individuales.

PROGRAMAS ABIERTOS A LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

A. Residencias de creación

Proyectos a desarrollar en su totalidad o en una fase concreta del proceso de creación; ya sea en el momento de conceptualización, documentación e investigación o el periodo de concreción y puesta en práctica. El objetivo es ofrecer recursos para profundizar en los procesos y las materias de trabajo en un contexto que permita la maduración y la evolución de las propuestas presentadas.

B. Actividades de formación y dinamización cultural

Actividades de formación, talleres y actividades de dinamización cultural dirigidas a profesionales y público interesado.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los proyectos seleccionados se deben realizar entre los meses de febrero y abril de 2017.

DESTINATARIOS Y REQUISITOS

Pueden presentar propuestas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las
agrupaciones de cualesquiera de las personas mencionadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio separado que, incluso carentes de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, las actividades o los comportamientos, o que se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención, que cumplan los requisitos y las obligaciones previstos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Deben presentar la siguiente documentación en papel y formato digital (USB o CD):

1. Solicitud para la presentación de propuestas (correctamente rellenada).

2. Fotocopia del DNI / NIF / CIF de la persona solicitante.

3. Propuesta de fechas, duración y/o periodicidad de la actividad.

4. Dossier detallado del proyecto a realizar con breve síntesis de la idea y momento actual de la propuesta, punto de partida o motivación, líneas generales, intereses y objetivos del trabajo que se pretende llevar a cabo y planes o fases de actuación.

5. Breve currículo que indique la formación y las actividades más destacadas del solicitante.

6. Presupuesto desglosado.

7. Documentación complementaria (de carácter voluntario).

Si la solicitud no cumple los requisitos, la Fundación Palma Espai d’Art podrá requerir a los solicitantes que en un plazo de 3 días hábiles subsanen la falta de documentos preceptivos. Si no lo hacen, se les tendrá por desistidos de su propuesta. En ningún caso se admitirá la modificación o la sustitución del proyecto ya presentado.

SELECCIÓN DE PROPUESTAS

La concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, en conformidad con los criterios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Se valorarán los siguientes aspectos:

● Claridad, coherencia y orden en la presentación de la propuesta (hasta 4 puntos)

● Originalidad, innovación, interés y calidad de la propuesta (hasta 7 puntos)

● Interés dentro del contexto de la creación contemporánea (hasta 4 puntos)

● Vinculación con diferentes disciplinas artísticas, ámbitos de conocimiento y pensamiento (hasta 4 puntos)

● Trabajo en red e implicación de diferentes colectivos, entidades, instituciones (hasta 3 puntos)

● Currículo o trayectoria del solicitante (hasta 3 puntos)

Para poder optar a la ayuda los proyectos deben obtener una puntuación igual o superior a 15 puntos.

La Comisión de Selección estará formada, de acuerdo con los documentos estratégicos aprobados por el Patronato en sesión de 5 de junio de 2016, por los siguientes miembros:

– 1 representante de la Fundación Palma Espai d’Art

– 1 representante propuesto por la Asociación de Críticos y Comisarios de las Islas Baleares

– 1 representante propuesto por la Asociación de Gestores Culturales de las Islas Baleares

– 1 representante propuesto por el Instituto de Arte Contemporáneo

– 1 representante propuesto por la Asociación de Artistas Visuales de las Islas Baleares

– 1 representante propuesto por la Asociación de Directores de Centros de Arte

– 1 representante propuesto por la Real Academia de Bellas Artes de San Sebastián

– 1 representante propuesto por el Círculo de Bellas Artes

– 1 representante propuesto por la Mesa de Educación y Arte

– 1 o 2 profesionales independientes de reconocido prestigio

– 1 artista ex-residente del CAC

– 1 representante de la Federación de Asociación de Vecinos

La dotación máxima de esta convocatoria es de 15.000 €. La Comisión de Selección decidirá la aportación a cada proyecto en función del presupuesto presentado y los criterios de valoración. La Comisión de Selección puede declarar desierta la convocatoria.

Si el número y la calidad de las solicitudes presentadas lo permiten, la Comisión de Selección elegirá un mínimo de seis proyectos. La dotación económica para un proyecto no puede superar los 6.000 € en concepto de honorarios y ayuda a la producción, sujetas a la retención fiscal vigente. Un mismo solicitante, durante el año 2017, podrá ser seleccionado un máximo de dos veces y con un total de dotación acumulada para el 2017 de 7.500 €.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El plazo de presentación de propuestas es de 20 días naturales desde la publicación en la página web de la Fundación Palma Espai d’Art y en el BOIB. La documentación tiene que presentarse en sobre cercado que indique “Convocatoria de propuestas para la programación de actividades y residencias en el CAC Ses Voltes”, en las oficinas de la Fundación en el Casal Solleric (paseo del Born, 27, 07012 Palma) de 9 a 14 h.

También puede presentarse mediante correo certificado –la fecha se justificará mediante el sello de la oficina de Correos.

PAGO

El pago se realizará previa presentación de facturas y aplicando las retenciones fiscales
correspondientes mediante transferencia bancaria a cada uno de los beneficiarios. La FPEA pagará el 60% del presupuesto asignado en el momento de la aceptación del proyecto. En caso de que el proyecto no se ejecute cumpliendo los objetivos marcados en el proyecto artístico y en el plazo previsto en la convocatoria esta cantidad se tendrá que devolver íntegramente.
El resto de asignación económica (40%) se pagará al término de la actividad y presentación de la memoria explicativa. Todos los pagos se tramitarán a partir del momento en que se presenten las facturas y los certificados que acrediten que no se tienen deudas con la Administración ni la Seguridad Social. El plazo de abono será el que establece la Administración pública.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s